Hóa đơn GTGT - Mẫu chung thuế

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: 01GTKT_01

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: 01GTKT_02

Hóa đơn GTGT - Mẫu chung thuế xuất ngoại tệ

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: NGOAITE_01

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: NGOAITE_02

Hóa đơn GTGT - Mẫu riêng thuế

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: RIENGTHUE_01

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: RIENGTHUE_02

Hóa đơn GTGT - Mẫu dịch vụ, vé máy bay

Hóa đơn GTGT - Mẫu dược phẩm

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: DUOCPHAM_02

Hóa đơn giá trị gia tăng

Tên mẫu: DUOCPHAM_01

Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng

Tên mẫu: 02GTTT_01

Hóa đơn bán hàng

Tên mẫu: 02GTTT_02

Hóa đơn bán hàng - Dành cho tổ chức PTQ

Hóa đơn bán hàng (Dành cho tổ chức phi thuế quan)

Tên mẫu: 07KPTQ_01

Hóa đơn bán hàng (Dành cho tổ chức phi thuế quan)

Tên mẫu: 07KPTQ_02

Phiếu xuất kho - Hàng gửi bán đại lý

Phiếu xuất kho - Kiêm vận chuyển nội bộ

Hóa đơn tiền điện

Hóa đơn tiền nước

Hóa đơn dành cho nhà hàng

Hóa đơn dành cho khách sạn

Hóa đơn dành cho nhà hàng

Tên mẫu: NHAHANG